Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne dają ważną informację na temat stanu technicznego instalacji, który zmienia się z uwagi zarówno na warunki eksploatacyjne, jak i środowiskowe. Zgodnie z prawem pomiary takie wykonywać należy m.in. odbierając nową instalację, jak i cyklicznie co 5 lat. I o ile pomiary odbiorcze są konieczne do odebrania nowego budynku, więc są wykonywane – to już o pomiarach okresowych najczęściej się „zapomina”.

Niestety, o konieczności wykonywania przeglądów bardzo często przypominamy sobie dopiero gdy instalacja zaczyna działać nieprawidłowo, lub co gorsze – gdy protokołu z takich badań wymaga od nas ubezpieczyciel po zgłoszeniu szkody.

Pamiętajmy, że sprawna instalacja elektryczna to nie tylko ta działająca – ale posiadająca również sprawną ochroną przeciwporażeniową – a o jej sprawności, informuje nas protokół z prawidłowo wykonanych badań.

Pomiary/badania wykonane mogą być jedynie przez posiadającego wiedzę i doświadczenie, uprawnionego elektryka z ważnym świadectwem kwalifikacji rozszerzonym o uprawnienia pomiarowe. Badania wykonuje się certyfikowanym miernikiem posiadającym ważne świadectwo wzorcowania (odnawiane co roku).

Miernik Sonel MPI-530

Oferujemy Państwu przeprowadzenie badań / pomiarów instalacji elektrycznej w mieszkaniu, domu czy firmie. Wykonujemy badania odbiorcze, okresowe jak i po modernizacji – z wykorzystaniem m.in. zaawansowanego miernika instalacji elektrycznych Sonel MPI-530 pozwalającym na wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61557:

  • impedancja pętli zwarcia z rozdzielczością nawet do 0,001 Ω – dokładny pomiar również w obwodach z wyłącznikami RCD,
  • parametry wyłączników RCD,
  • rezystancja izolacji,
  • rezystancja uziemienia,
  • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych.